Om Transport21

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping.

Transportsektoren globalt og i Norge står ovenfor store teknologiske endringer som har potensial til å endre reisehverdagen til både folk og gods på en radikal måte. Digitalisering og utviklingen mot større grad av automatisering og autonomi innen alle transportformer kan føre til at de transportpolitiske utfordringene vil kunne løses på en raskere, mer effektiv og mer samfunnsøkonomisk lønnsom måte enn tidligere. Samtidig vil Norges tilslutning til Parisavtalen kreve store utslippskutt i transportsektoren innen 2030. Teknologiutvikling vil være en nøkkelfaktor for å oppnå utslippskutt. Forskning, utvikling og innovasjon vil være et sentralt virkemiddel for å bidra til å løse utfordringene på en effektiv måte.
Regjeringens satsing på transport og de store samfunnsutfordringer sektoren står overfor gir betydelige muligheter for næringsutvikling. Norsk næringsliv kan spille en nøkkelrolle i å forske på og utvikle smarte mobilitetsløsninger og således utnytte verdiskapingspotensialet som digitalisering og grønn omstilling av transportsektoren

Strategiprosessen skal:
1. Gi myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv en felles forståelse av dagens og framtidens utfordringer i transportsektoren og identifisere hvilke forskningsspørsmål det vil være avgjørende å få svar på for å kunne løse disse utfordringene
2. Bidra til å styrke samspillet og synergieffekter mellom myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv, slik at aktørenes FoUI-innsats forsterker hverandre og bidrar til å skape en dynamikk som trekker utviklingen i transportsektoren i innovativ retning
3. Vurdere og komme med råd om hvordan den samlede virkemiddelbruken på FoUI-området, samt annen innovasjonsfremmende aktivitet som angår transportsektoren, kan innrettes for å løse transportpolitiske utfordringer og samtidig fremme næringsutvikling.

Transport21s strategigruppe består av 17 representanter fra ulike deler av transportsystemet, og ledes av Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen
Strategien er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2019

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 12.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.